Suomalainen autoilu

Autosta tuli 1900-luvun kuluessa vain muutamassa vuosikymmenessä olennainen osa suomalais-ten arkea. Tällä hetkellä maassamme on ajoneuvorekisterissä noin 4 miljoonaa autoa ja määrä kasvaa vuosittain, niinpä lähes 75 %:lla kotitalouksista on auto käytössään, osassa perheitä autoja on kaksi tai useampia. Pitkien etäisyyksien maassa asuvista suomalaisista on siis tullut autokansaa.

Ensimmäiset autot Suomessa

Ensimmäinen kirjallinen maininta Suomen teillä liikkuneesta autosta on vuodelta 1899, silloin auton näkeminen oli sellainen tapaus, että siitä kirjoitettiin jopa sanomalehdessä. Kyseessä on mitä to-dennäköisimmin ollut venäläinen autoilija, sillä ensimmäisinä autoilla maassamme liikkuivat varak-kaat venäläismatkailijat. Autoilu Suomessa alkoi siis vain alle 15 vuotta siitä, kun saksalainen Karl Benz oli kehittänyt ensimmäisen polttomoottorilla kulkevan, nykyaikaisen auton vuonna 1885.

Benz-merkkinen oli myös ensimmäinen suomalaisen hankkima auto, jonka omisti turkulainen lii-kemies Victor Forselius. Hänen autonsa saapui maahan vuonna 1902. Turku onkin ollut edelläkävi-jä Suomen autoistumisessa, sillä siellä liikennöivät myös maamme ensimmäinen kuorma-auto tiet-tävästi vuodesta 1903 sekä ensimmäinen linja-auto vuonna 1905. Ensimmäiset kilometrit autoilun saralla eivät kuitenkaan aina taittuneet ongelmitta ja niinpä Suomen ensimmäinen onnikkamatka päättyi siihen, että linja-auto jouduttiin hinaamaan perille hevosilla.

Ne, joilla oli siihen varaa, kuten tehtailijat ja suurtilalliset, halusivat omistaa oman auton. Heitä pal-velemaan avattiin vuonna 1905 Helsinkiin Suomen ensimmäinen autoliike, jonka omisti Sergei Ni-kolajeff. Ne, joilla ei ollut varaa hankkia omaa autoa, pääsivät tutustumaan autoiluun lähemmin vuokra-auton kyydissä, kun maamme ensimmäinen taksi alkoi liikkua Helsingissä vuonna 1906.

Autoistuminen alkoi Suomessa todenteolla ensimmäisen maailmansodan jälkeen 1920-luvulla, vuo-sikymmenen lopulla Suomessa oli jo yli 40 000 autoa, kun niitä 1920-luvun alussa oli ollut vasta vähän yli 1800 kappaletta. Autoilun yleistymisestä kertoo sekin, että 1923 nähtiin tarpeelliseksi määrätä valtakunnallisen ajokortin suorittaminen pakolliseksi - toki jo aikaisemminkin olivat eri paikkakunnat edellyttäneet autoilijoita hankkimaan ajoluvan paikalliselta katsastusmieheltä. Toinen maailmansota verotti suomalaista autokantaa raskaasti, heti sodan jälkeen Suomessa oli vain hie-man yli 6000 henkilöautoa. Jälleenrakennuksen vuosikymmeninä autojen ja autoilun suosio kasvoi roimasti ja 1976 Suomessa oli jo miljoona henkilöautoa.

Autot ja suomalaiset

Autoilu on vaikuttanut merkittävästi suomalaisten elämään ja myös maisemaan. Alkuaikoina autolla ajaminen oli lähinnä huviajelua, jota saattoi harrastaa vain kesäaikaan. Suurin osa tiestöstä ei vält-tämättä sopinut autolla ajamiseen lainkaan eikä teitä yleensä aurattu talvella. Kaupungit olivat vielä pieniä kooltaan ja ihmiset asuivat kaupungeissa lähellä työpaikkojaan tai maaseudulla työskentelivät kotona, jolloin tarvetta nopeaan liikkumiseen ei ollut. Autojen määrän kasvaessa teitä parannettiin, ensimmäiset bitumipäällysteet tehtiin 1920-luvun puolivälissä ja kulkuyhteyksien parantuessa ihmi-set saattoivat asettua esikaupunkialueilla asumaan. Ensimmäinen moottoritiepätkä Suomessa avat-tiin käyttöön 1960-luvulla. Nyttemmin maassamme on noin 80 000 km maanteitä, ja autoilu on yhtä tärkeä osa suomalaista kansanmaisemaa kuin esimerkiksi suomalainen kasino. Suuri osa kulttuuriamme on erityyppisissä peleissä. Suuret johtajat, kuten PAF ja SuomiKasino, varmistavat, että tuomme sen mukanaan nykyaikana.